Nøglebegreber

Der findes en række begreber, der er mere eller mindre specifikke for search-branchen:

 • Kandidatemner er personer, der vurderes i forhold til en stilling. I search-processen behøver et kandidatemne ikke at være kontaktet vedrørende stillingen, idet en indledende vurdering af den pågældendes kompetencer kan bevirke, at andre kandidatemner prioriteres højere.
 • Kandidater er personer, der kontaktes i forhold til en stilling.
 • Kompetencer er karakteristika ved en person (kandidat), der kommer til udtryk gennem den pågældendes adfærd. En kompetencebeskrivelse udtrykker adfærd og resultatet af adfærd. De bagvedliggende elementer til adfærd er viden, færdigheder, motivation og personlighedstræk.
 • Long-list er en bruttoliste over alle kandidatemner, der vurderes i forhold til stillingen. Den kan derfor indeholde kandidatemner, der senere vurderes mindre kvalificerede til stillingen.
 • Off-limit er en fredningstid over for en klientvirksomhed. Det aktuelle executive search-selskab forpligter sig til ikke at kontakte kandidater hos klienten inden for den aftalte periode. Fredningsperioden varer typisk fra 1 til 3 år og berører hele eller dele af klientvirksomheden. Ligeledes er den ansatte kandidat fredet, så længe han eller hun er ansat i klientvirksomheden, medmindre der er truffet en aftale mellem den ansatte kandidat og virksomheden om, at ansættelsesforholdet skal ophøre.
 • Referencer er udtalelser indhentet fra tidligere chefer, kolleger og medarbejdere. Referencepersonerne interviewes omkring kandidatens faglige, personlige, og ledelsesmæssige kompetencer, samt hvilke resultater kandidaten har opnået. Referencer bør i videst muligt omfang repræsentere 360° omkring kandidaten – altså både tidligere chefer, kollegaer og medarbejdere. Af hensyn til ikke at eksponere kandidaten unødigt, bør referencerne indhentes så sent i processen som muligt, ligesom referencepersonerne kun bør kontaktes efter forudgående aftale med kandidaten.
 • Research er det indledende arbejde, der udføres af search-selskabet, hvor relevante kandidater identificeres, vurderes, kontaktes og slutevalueres op imod en konkret virksomheds-, stillings- og kandidatprofil (se nedenfor).
 • Retainer betyder, at honoraret betales i aftalte terminer i forhold til arbejdets gennemførelse.
 • Short-list indeholder de kandidater fra long-listen, der indledningsvist vurderes egnede til stillingen og som kontaktes vedrørende stillingen – på telefon og/eller ved et møde.
 • Source er en person i search-konsulentens eget og search-selskabets netværk, som kontaktes i forbindelse med identificeringen af potentielle kandidater. En source er en informationskilde og vil sammen med andre kilder være en del af researchen.
 • Target-liste er en liste over de virksomheder, hvor man forventer, at der kan findes kandidater med den ønskede profil ansat.
 • Virksomheds-, stillings- og kandidatprofiler er en beskrivelse af virksomheden, stillingsindholdet samt af den ideelle kandidat, herunder de faglige, personlige og ledelsesmæssige kompetencer. Udarbejdes i samarbejde med kunden og fremsendes i researchfasen til relevante sourcer og kandidater.